Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transparently /træn'spærəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] rõ ràng
    transparently honest
    thành thực một cách rõ ràng