Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự truyền
    hệ số truyền