Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transit camp /'trænzitkæmp/  

  • Danh từ
    trại chuyển tiếp