Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  rót sang, đổ sang, chuyển sang
  (y học) truyền (máu)
  truyền, truyền thụ
  to transfuse one's enthusiasm
  truyền nhiệt tình

  * Các từ tương tự:
  transfuseble