Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tranquilly /'træŋkwili/  

  • Phó từ
    [một cách] yên lặng, [một cách] yên tĩnh, [một cách] thanh bình