Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự biểu diễn nhào lộn trên tấm vải có khung lò xo