Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traffic warden /'træfikwɔ:dn/  

  • Danh từ
    nhân viên kiểm soát việc đỗ xe