Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traffic light /'træfik lait/  

  • Danh từ
    (cách viết khác traffic signal; stoplight)
    đèn giao thông