Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traffic indicator /'træfik indikeitə[r]/  

  • Danh từ
    như trafficator