Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traffic circle /'træfiksɜ:kl/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như roundabout