Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traditionary /trə'diʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) truyền thống, theo truyền thống
    theo lối cổ, theo lệ cổ