Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trade union /,treid'ju:njən/  

  • Danh từ
    (cách viết khác trades union; union; (Mỹ) labor union)
    nghiệp đoàn

    * Các từ tương tự:
    Trade unions, trade-unionism, trade-unionist