Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trackage /'trækidʤ/  

  • Danh từ
    sự kéo tàu, sự lai tàu
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn bộ đường ray; hệ thống đường ray