Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

track record /'trækrekɔ:d/  

  • Danh từ
    thành tích trước đây, thành tích trong quá khứ
    một công ty trước đây cũng không phát đạt cho lắm