Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

track and field /,trækənd'fi:ld/ /Danh từ/  

  • (thể thao)(Mỹ)
    điền kinh

    * Các từ tương tự:
    track-and-field athletics