Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trace element /'treis elimənt/  

  • Danh từ
    nguyên tố vết (cần rất ít cho sinh vật; có rất ít trong đất)