Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toxicosis /tɔksi'kousis/  

  • Danh từ
    chứng nhiễm độc