Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toxicology /tɔksi'kɔlədʤi/  

  • Danh từ
    khoa chất độc