Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toxicologist /tɒksi'kɒlədʒist/  

  • Danh từ
    nhà độc chất học