Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toxicologie /,tɒksi'kɒlədʒi/  

  • Danh từ
    độc chất học