Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toxicological /tɔksikə'lɔdʤikəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) khoa chất độc