Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tour de force /,tʊədə'fɔ:s/  

  • Danh từ
    số nhiều tours de fore
    /tʊədə'fɔs/
    (tiếng Pháp) sự thành công; sự rất khéo léo