Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dai, sự bền
    sự chịu được gian khổ
    sự nghiêm khắc, sự cứng cỏi
    sự khó khăn