Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    như tough
    xem tough