Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touch-type /'tʌt∫taip/  

  • Động từ
    đánh máy mà không cần nhìn vào các phím bấm, đánh máy thạo