Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touch-stone /'tʌt∫stəʊn/  

  • Danh từ
    tiêu chuẩn