Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touch-paper /'tʌt∫,peipə[r]/  

  • Danh từ
    giấy mồi, ngòi pháo