Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touch-me-not /'tʌtʃmi'nɔt/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây bóng nước