Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touch-judge /'tʌt∫dʒʌdʒ/  

  • Danh từ
    trọng tài biên (bóng chày)