Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toss-up /'tɒsʌp/  

  • Danh từ
    sự gieo quẻ
    (khẩu ngữ) cơ may ngang nhau
    both players are equally good so it's a toss-up
    hai đấu thủ giỏi bằng nhau, nên cơ may giành thắng lợi ngang nhau