Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torturer /'tɔ:t∫ərə[r]/  

  • Danh từ
    người tra tấn
    người hành hạ làm cho khổ sở