Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đàn bà hành hạ; hay làm phiền