Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tormentor /tɔ:'mentə[r]/  

  • Danh từ
    người gây đau khổ; người gây phiền nhiễu
    chống lại những kẻ gây đau khổ