Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) nỗi đau, nỗi đau khổ
  suffer torment[sfrom toothache
  đau răng
  nguồn đau khổ
  what a little torment that child is!
  cậu bé này làm cho người ta khổ quá!
  Động từ
  gây đau khổ, làm khổ
  khổ vì đói
  khổ vì muỗi
  [chòng] ghẹo, làm phiền nhiễu
  đừng ghẹo em nữa

  * Các từ tương tự:
  tormentor, tormentress