Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toreutics /tə'ru:tikss/  

  • Danh từ số nhiều
    thuật chạm (kim loại)