Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đấu bò (ở Tây ban nha)