Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toreador /'tɒriədɔ:[r]/  /'tɔriədɔ:r/

  • Danh từ
    người cưỡi ngựa đấu bò