Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

topically /'tɒpikli/  

  • Phó từ
    với tính chất thời sự