Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

topicality /,təpi'kæləti/  

  • Danh từ
    tính chất thời sự