Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tính chất thời sự

    * Các từ tương tự:
    topicality, topically