Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

top twenty /tɒp'twenti/  

  • Danh từ
    hai mươi đĩa hát bán chạy nhất