Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) sự khớp răng
    (kỹ thuật) vành răng
    (kiến trúc) gạch câu (xây lối ra để câu một bức tường khác)