Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    có nhiều răng to, dễ nhận thấy