Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toothbrush /'tu:θbrʌ∫/  

  • Danh từ
    bàn chải răng