Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toothache /'tu:θeik/  

  • Danh từ
    sự đau răng
    I have got [a (the)] toothache
    tôi bị đau răng