Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) bánh răng (cưa)