Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tooth-comb /'tu:θkoum/  

  • Danh từ
    lược bí