Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tooth powder /'tu:θ ,paʊdə[r]/  

  • Danh từ
    bột đánh răng