Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có mỏ có răng cưa (chim)