Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng tút tút (tiếng còi)
  Động từ
  bóp [còi]
  lái xe bóp còi khi đến gần chỗ đường vòng

  * Các từ tương tự:
  toot-billed, tooth, tooth powder, tooth-comb, tooth-wheel, toothache, toothbrush, toothed, toothful